Hilversum kiest

Wat is een structuurvisie?

De Structuurvisie Hilversum 2030 is een (integrale) visie op hoofdlijnen voor het gehele grondgebied van de gemeente en heeft betrekking op alle aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd en tevens verplicht om een (algemene) structuurvisie vast te stellen.

 

Juridische status

De structuurvisie is het strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de gemeente op middellange termijn. In dit geval ligt de planhorizon omstreeks 2030. Het is geen concreet plan of uitwerking van een thema, maar een visie op een hoger abstractieniveau.

De structuurvisie bevat dus geen concreet uitgewerkte plannen of besluiten ten aanzien van de bestemming van afzonderlijke locaties. En ook is geen sprake van “wegbestemmen”. De kaarten in de structuurvisie zijn indicatief en zijn niet gedetailleerd tot op het niveau van afzonderlijke gebouwen of straten. Het vaststellen van de structuurvisie heeft dan ook geen concrete rechtsgevolgen voor burgers of bedrijven in de gemeente of voor andere overheden. Het geeft wel aan welke richting de gemeente op wil, gezien door de bril van vandaag en de verwachtingen voor de toekomst. Indien de gemeenteraad in de toekomst wil afwijken van het in de structuurvisie geformuleerde beleid, dan kan dat. Dat besluit moet dan wel goed gemotiveerd worden.

 

Verhouding tot bestemmingsplannen

De structuurvisie is in principe leidend voor het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. In de thans lopende inhaalslag worden de bestemmingsplannen geactualiseerd op basis van het bestaande beleid. Deze inhaalslag is afgerond omstreeks 1 juli 2013. Vanaf dat moment, als ook de structuurvisie is vastgesteld, worden nieuwe bestemmingsplannen mede gebaseerd op de structuurvisie. Vanzelfsprekend zal daarbij nog een vertaalslag gemaakt moeten worden van het algemene, ruimtelijk beleid uit de structuurvisie naar de locatiespecifieke en meer gedetailleerde uitwerking in een bestemmingsplan. In sommige gevallen, zoals het centrum, kan ervoor worden gekozen om eerst een gebiedsgerichte structuurvisie op te stellen, alvorens de (integrale) structuurvisie te vertalen in een concreet bestemmingsplan.

 

Waarom maken we een structuurvisie?

Het is belangrijk dat de gemeente een samenhangende visie heeft op het ruimtegebruik van Hilversum. Het opstellen van een structuurvisie maakt het mogelijk bestaande sectorale beleidsnota’s in samenhang te brengen en ruimtelijk te vertalen, ook in volumes en hoogte. Dit is tot nu toe nog niet eerder in Hilversum gebeurd. Hierdoor komen ambities en beschikbare ruimte om deze ambities te realiseren regelmatig met elkaar in conflict. Denk aan de wens om scholen voor speciaal onderwijs te vestigen, maatschappelijke voorzieningen te realiseren en ruimte te creëren voor creatieve bedrijvigheid. In de kenschets komt het bestaand beleid samen. Hieruit blijkt dat de ruimtevraag uit bestaand beleid (de ambitie) groter is dan de beschikbare ruimte. In deze structuurvisie maken we keuzes, waardoor ambitie binnen de beschikbare ruimte past. Het maakt bewoners en andere belanghebbenden duidelijk welke ruimtelijke indeling de gemeente Hilversum nastreeft.


De gemeente moet de algemene structuurvisie voor 1 juli 2013 vast stellen.

 

Uitvoering

De structuurvisie is de basis voor projecten die de gemeente en andere partijen in gang willen zetten. Specifieke visies voor bepaalde gebieden, ruimtelijke kaders en bestemmingsplannen volgen uit de structuurvisie. Ook worden mogelijke plannen en projecten getoetst aan de structuurvisie.

De gemeente verplicht zich te handelen naar de structuurvisie, zodat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. In de uitvoeringsparagraaf staat op welke manier de gemeente de visie gaat realiseren. Een structuurvisie geeft de gemeente ook bevoegdheden op grond van de grondexploitatiewet om bovenplanse kosten te vereffenen. In een overeenkomst over grondexploitatie kunnen alleen bepalingen over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden opgenomen als daarvoor een basis ligt in een vastgestelde structuurvisie. Met een structuurvisie als integraal ruimtelijk beleidskader kan de gemeente Hilversum zich bovendien steviger positioneren bij ruimtelijke vraagstukken op bovenlokaal en regionaal niveau. Na vaststelling van de structuurvisie vervangt deze de bestaande toekomstvisie Hilversum 2015.

 

Wat is een structuurvisie niet?

Geen uitspraken op kavelniveau

Deze structuurvisie is geen concreet uitgewerkt plan op kavelniveau. De getoonde kaarten zijn indicatief. Aan het kaartmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. De structuurvisie schetst ontwikkelingen op gebiedsniveau. Voor ontwikkelingen/mogelijkheden op kavelniveau gelden de bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen zijn en/of worden gebaseerd op de structuurvisie. Informatie over de actuele bestemmingsplannen staat op de website van de gemeente Hilversum.

Klik hier voor meer informatie over Hilversumse bestemmingsplannen.

Geen sectorale verdieping

Deze structuurvisie is geen onderbouwing en verdieping van sectorale beleidsterreinen. Voor dit detailniveau gelden de sectorale deelnota’s. De strategische integrale afweging tussen deze nota's, vooral die met betrekking tot ruimtelijke claims, gebeurt wel in de structuurvisie.

Niet bindend voor derden

Deze structuurvisie is geen juridisch bindend plan voor burgers/bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden. De structuurvisie is alleen politiek bindend voor de gemeente. De gemeente verplicht zich te handelen naar de structuurvisie.

 

Waarvoor kiest Hilversum?

In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Hilversum de hoofdkoers bepaald. In de zogenoemde contourennota zijn de vijf speerpunten benoemd. Dit zijn vijf kernkwaliteiten die Hilversum de komende jaren wil behouden en versterken. De gemeente Hilversum ondersteunt de komende jaren actief initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan het behouden en het versterken van deze kernkwaliteiten.


Klik hier voor de contourennota (mei 2012).

 

Hoe is de structuurvisie gemaakt?

In 2010 heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten om deze structuurvisie op te stellen. Dit is stapsgewijs aangepakt. Allereerst is het bestaande, ruimtelijke beleid geïnventariseerd en vastgelegd in de Kenschets (maart 2011). De Kenschets bestaat uit drie documenten.

Klik hier voor de kenschets (maart 2010, bijlagen, kaarten)

Vervolgens zijn burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen geconsulteerd tijdens het participatieproces. Gevraagd is naar toekomstbeelden, dromen en wensen tijdens openbare bijeenkomsten en via internet. Op basis hiervan is de hoofdkoers bepaald en vastgelegd in de contourennota (mei 2012). De hoofdkoers is vervolgens uitgewerkt in de structuurvisie op deze website. Eind 2012 is het voorontwerp in de inspraak gebracht.

Klik hier voor meer informatie over de uitkomsten van het participatieproces.

 

Inspraak

Op 17 oktober 2012 heeft de gemeenteraad het voorontwerp van de structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode was zes weken met ingang van 26 oktober 2012.

Onderwerp van inspraak was de integrale tekst van deze website met de bijbehorende overzichtskaarten plus het uitvoeringsprogramma. De inspraak heeft geen betrekking op de onderliggende websites en evenmin op het foto- en filmmateriaal op de website. En ook niet op de documenten die via de website zijn in te zien, zoals de overzichtstabel met uitvoeringsprojecten.

Omdat de structuurvisie hoofdlijnen van beleid bevat is de concrete uitwerking nog geen onderwerp van inspraak. Met andere woorden: degenen die geen formele inspraakreactie hebben ingediend op het voorontwerp van de structuurvisie, verspelen daarmee niet het recht om in later stadium alsnog te reageren met een zienswijze of anderszins in het kader van een procedure ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan of omgevingsvergunning).


 

Vaststelling

In de inspraakperiode zijn bijna 200 inspraakreacties binnen gekomen op de structuurvisie Hilversum 2030. In een reactienota zijn Burgemeester en wethouders ingegaan op de inspraakreacties. Op basis van de inspraak zijn enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. Met name met betrekking tot het kaartmateriaal. Op 15 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Hilversum de wijzigingsvoorstellen overgenomen en de structuurvisie Hilversum 2030 vastgesteld. De wijzigingen zijn verwerkt in de website.

 

Klik hier voor de reactienota