Lagen

Woningbouwprogramma

Bron: Dudok Wonen
Binnendoor (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In 2030 is Hilversum een gewilde en aantrekkelijke plaats om te wonen. De stad heeft voor elk wat wils, van dorps en lommerrijk tot meer groen stedelijk en centrumstedelijk. Ook op het gebied van betaalbare en toegankelijke woningen valt er in Hilversum veel te kiezen.

Nieuwbouw

In 2030 zijn er netto tussen de 3600 en 4500 woningen toegevoegd. Dit betekent dat er in de afgelopen jaren in Hilversum gemiddeld 200 á 250 nieuwe woningen per jaar zijn gebouwd. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor starters (op de woningmarkt), er ruimte is voor doorstroming (verhuizen naar een andere woning) en beperkt voor migratie (verhuizingen naar Hilversum).

Door de toevoeging van 200 à 250 woningen per jaar is:

  1. het in 2012 berekende tekort van 1700 woningen opgelost. In de Visie Oost is berekend hoeveel huishoudens op zoek zijn naar een woning. Klik hier voor Visie Oost voor de exacte berekeningen en verdere toelichting op het tekort in 2012.
  2. de afname van de gemiddelde huishoudensgrootte is gecompenseerd. In de afgelopen jaren is het aantal personen per woning gedaald (bijvoorbeeld door de toename van het aantal singles, alleenstaande ouderen en het echtscheidingspercentage). Dit betekent dat voor het zelfde aantal mensen meer woningen nodig zijn, namelijk circa 1500 woningen.

De lopende projecten in peiljaar 2012 zijn goed voor een netto capaciteit van circa 2600 woningen. De grotere projecten bevinden zich in de dynamische gebieden (Anna’s Hoeve, Monnikenberg, kansenzone Larenseweg en Centrum). In de afzonderlijke bouwplannen is niet exclusief voor één doelgroep gebouwd. Per locatie is ingezet op diversiteit, flexibiliteit en de marktvraag. Ook is rekening gehouden met de regionaal vastgestelde kaders voor betaalbaarheid en toegankelijkheid. In onderstaande tabel zijn indicatief de woningaantallen van deze grotere bouwplannen (circa 50 woningen en meer) aangegeven:
 


Woningbouwprojecten

Lopende projecten peiljaar 2012:

Anna's Hoeve 630
Egelantier 100
Kapperschool 50
KRO 50
Langgewenst 50
Naast Vorstin 40
Larenseweg 300
Monnikenberg 600
Melkfabriek 50
Philips-locatie 200
Stationsgebied Noord 40
Ten Boomstraat 40
Van Linschotenlaan 50
Villa Industria 380
Zuiderheide 200

  Totaal 2.780 woningen, waarvan 180 vervangende nieuwbouw.

 


Voor het resterend aantal woningen (1000 à 1900) is ruimte gevonden in bestaand stedelijk gebied. Door inbreiding, door herontwikkeling van leegstaande panden of op vrijkomende locaties. Ook door woningsplitsing, bijvoorbeeld van grote monumentale villa’s, zijn extra woningen toegevoegd. De locaties en de aantallen woningen die in 2030 uiteindelijk zijn gerealiseerd, waren mede afhankelijk van de kansen en mogelijkheden die zich in de loop der jaren hebben aangediend. De inpassing in bestaand stedelijk gebied, geschiedt met respect voor de aanwezige stedenbouwkundige kwaliteiten en de bestaande woonmilieus.

 


Duurzame woningen

De bestaande woningvoorraad is in 2030 sterk verduurzaamd. Er zijn tientallen lokale energie-initiatieven ontstaan waarbij bewoners en bedrijven gezamenlijk schone energie opwekken en verbruiken.

Naast energiebesparende maatregelen zijn er maatregelen genomen die de toegankelijkheid van woningen vergroten. Sloop/nieuwbouw komt pas aan de orde, indien de woningen niet meer geschikt te maken zijn voor de woonfunctie, of slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten. Vooralsnog is hiervan alleen sprake bij de vernieuwing van aan zorg gerelateerd vastgoed.


Regionale aanpak

De woningmarkt functioneert regionaal. Beleid en uitvoering op het gebied van wonen zijn ontwikkeld in overleg met de gemeenten in de regio. Het regionale woningbouwprogramma en het actieprogramma wonen zijn gebaseerd op afspraken met de provincie Noord-Holland. Dit zijn afspraken over doelgroepen, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Als doelgroepen zijn benoemd jongeren, jonge gezinnen en ouderen die wonen met zorg aan huis combineren.