Lagen

Openbare ruimte, spelen en parkeren

Bron: Hilversum Mediastad / Uit het raadhuis d.d. 15-06-2012
Charley Tooropstraat (360° foto)
Bron: Dick Schippers

In de wijken is ruimte voor groen, spelen en parkeren. De woonomgeving is schoon, heel en veilig.

Openbare ruimte en groen

De openbare ruimte is in 2030 een belangrijk plek voor ontmoeting. De ruimte is prettig om te verblijven en veilig en toegankelijk voor iedereen. De openbare ruimte is bestemd voor verkeer en parkeren, voor groen en om te spelen. De verdeling, indeling en het gebruik van de ruimte vragen om een zorgvuldige afweging van belangen. Ontwerpen van de openbare ruimte zijn integraal gemaakt, dus vanuit verschillende invalshoeken. Bewoners en gebruikers zijn daar in vroeg stadium bij betrokken.

Hilversum is in 2030 een groene stad en blijft dit uitdragen in woord en daad. De aanwezige groene kwaliteiten vormen een gunstig vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. De natuurwaarden zijn behouden en daar waar mogelijk vergroot. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden door verbreding van de groenstroken langs bijvoorbeeld de Kerkelandenlaan en de bermen langs het spoor. Daarnaast zijn er in het centrum extra bomen geplant. Particuliere initiatieven voor vergroting van natuurwaarde in zowel particuliere tuinen als de openbare ruimte zijn omarmd. De kwaliteit en beleving van groen in de openbare ruimte van Hilversum is hierdoor vergroot.


Spelen

In 2030 bieden speelplekken de ruimte aan kinderen en jongeren om elkaar te ontmoeten en te spelen. In de openbare ruimte zijn informele en formele speelplekken. De landelijke richtlijn van 3% wordt niet in elke wijk strikt toegepast. Villawijken zijn minder intensief bewoond en hebben veel informele speelruimte. Kleine kinderen zijn aangewezen op speelplekken in of dichtbij de eigen woonomgeving. In alle wijken is (informele) speelruimte behouden of gerealiseerd. Speelplekken zijn bij voorkeur aangelegd op grotere locaties, die ruimte bieden voor verschillende leeftijdsgroepen. Ze zijn veilig ingericht en centraal gelegen (in het zicht). Het succes van speelplekken is bij uitstek afhankelijk van de betrokkenheid van de buurt. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik en beheer.


Parkeren

Door toenemend autobezit zijn in bestaande (woon-)wijken problemen ontstaan met parkeren in de openbare ruimte. Om deze parkeerproblemen op te lossen, is in 2030 in heel Hilversum parkeren op maaiveld gereguleerd. Voor elke woning is gemiddeld één parkeerplaats op de openbare weg beschikbaar. Met uitzondering van enkele villagebieden en bedrijventerreinen. Regulering gebeurt via een systeem van betaald parkeren in combinatie met vergunningen. In het centrum is beduidend minder parkeerruimte op maaiveld aanwezig. Hier zijn voldoende parkeergarages aanwezig.

Door de groei van het autobezit wordt een groter beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid. Uitgezonderd het centrum komen bewoners en bedrijven in aanmerking voor maximaal één gereduceerde parkeervergunning op maaiveld. Bewoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een parkeeroplossing voor hun tweede en derde auto. Hetzij op eigen terrein, hetzij in een gebouwde parkeervoorziening, hetzij via een commerciële maaiveldparkeervergunning. Veel bewoners kiezen voor alternatieve en duurzame oplossingen, zoals auto delen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer.

Bij nieuwbouw is gezocht naar integrale parkeeroplossingen en gestreefd naar het zo veel mogelijk (maximaliseren van) parkeren op eigen terrein. Bij herbestemming en herontwikkeling van locaties is de parkeeroplossing afgestemd op de bestaande situatie en mogelijkheden in de betreffende wijk. Parkeergarages in het centrum worden behalve voor bezoekers ook voor werknemers- en bewonersparkeren gebruikt.


Mobiliteit

In 2030 zijn alle woonstraten duurzaam veilig ingericht. De inrichting van deze woonstraten zorgt ervoor dat er gemiddeld 30 km/h wordt gereden.