Lagen

Uitvoeringsprogramma

Door uitvoering van de structuurvisie en de daarin beschreven ruimtelijke ontwikkelingen zijn fysieke veranderingen gerealiseerd op een aantal locaties. Deze locaties staan op de kaart aangegeven en de de mogelijke concrete, fysieke veranderingen op deze locaties zijn op indicatieve wijze beschreven in een overzichtstabel met uitvoeringsprojecten.

Klik hier voor de indicatieve overzichtstabel met de uitvoeringsprojecten.

Welke activiteiten de gemeente onderneemt om de in de structuurvisie aangegeven ontwikkelingen staat in het uitvoeringsprogramma.

Klik hier voor het  uitvoeringsprogramma.

In deze tabel staan de speerpunten van deze structuurvisie, de wijze van uitvoering, de planfase en de betrokken partijen. Qua planning is een driedeling gemaakt in korte termijn (2013 – 2018), middellange termijn (2019 – 2024) en lange termijn (2025 – 2030). Het uitvoeringsprogramma wordt na de eerste fase geëvalueerd. De dynamiek van de samenleving bepaalt mede het programma van de volgende uitvoeringsperiode. Hilversum is hierdoor in staat te reageren en anticiperen op niet te voorspellen trends en ontwikkelingen.

Voor alle projecten, die in het eerste uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zijn bedragen in de gemeentelijke begroting opgenomen of is een grondexploitatie vastgesteld.
 

Toelichting op de wijze van uitvoering:

  • Planvorming: Het onderzoeken van de ´wat´ en ´hoe´ vraag voor nieuwe ontwikkelingen
  • Opstellen: Schrijven van visies en plannen
  • Planologische borging: Het vastleggen van beleid in regelgeving en/of planologische instrumenten
  • Uitvoering: Het daadwerkelijk realiseren van een plan
  • Uitwerking en realisatie: Het uitdetailleren van een voorstel en vervolgens daaraan uitvoering geven
  • Faciliterend beleid: Initiatieven van derden ondersteunen middels advies, onderzoek en eventuele noodzakelijke planologische borging
     

Relatie met grondbeleid

Bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid maakt de gemeente onder andere gebruik van financiële en juridische instrumenten. Deze zijn beschreven in de nota Grondbeleid.

Klik hier voor de nota Grondbeleid van de gemeente Hilversum.

Nevenstaand schema geeft aan op welke momenten en in welke situaties deze instrumenten een rol kunnen spelen.

In het uitvoeringsprogramma 2013-2018 en in deze structuurvisie zijn geen nieuwe regelingen voor kostenverhaal of fondsvorming opgenomen.