Regio

Het onderwerp Hilversum in de regio komt op verschillende plaatsen in de structuurvisie voor. Hieronder vindt u een verzameling van alle teksten die met dit onderwerp te maken hebben.

Bron: Gooi en Vechtstreek

Alles over regio


Tegen de bestaande stad aan ligt in 2030 het zorgpark Monnikenberg. Hier zijn verschillende zorgaanbieders gevestigd en worden innovatieve zorgconcepten ontwikkeld. Naast voorzieningen zijn er ook levensloopbestendige woningen en landgoedwoningen op het park. Het omliggende bos bepaalt de sfeer en de identiteit van het gebied. De gebouwen staan letterlijk in het bos. Het park biedt volop mogelijkheden voor recreatie.


 


In 2030 is op de terreinen van de voormalige Palmkazerne, het (rampen-)oefenterrein en het asielzoekerscentrum een hoogwaardig duurzaam woon-, werk- en natuurgebied gerealiseerd van circa 40 hectare.  Alle gebouwen zijn zorgvuldig ingepast in het groen en het landschap. Samen met de provincie Noord-Holland en gemeenten Bussum en Laren en het Goois Natuurreservaat is het gebied ontwikkeld.

 

 

 


Het Media Park heeft in 2030 zijn functie en internationale uitstraling behouden. Het Media Park bepaalt als onderdeel van de stad de identiteit van Hilversum. Het Media Park blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en heeft de uitstraling van een groene campus. In 2030 heeft het Media Park een meer openbaar karakter. Het biedt plek aan stedelijke evenementen en nieuwe aanvullende functies. Hierdoor is de relatie tussen Hilversum en het Media Park versterkt.

 


De uitstraling, bereikbaarheid en functionaliteit van bedrijventerrein Havenkwartier zijn verbeterd. In 2030 is dit intensief benutte bedrijventerrein een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Het Havenkwartier is getransformeerd naar een duurzaam, efficiënte hoogwaardige en fraaie werklocatie. Het gebied, dat zich ook uitstrekt tot de Zeverijnstraat, heeft een duidelijke branchering. Het terrein huisvest groothandel, transport en logistiek, zware en lichte industrie, perifere detailhandel, creatieve bedrijven en zakelijke dienstverlening. Het is één van de weinige terreinen in de regio waar bedrijven uit de hogere milieuhindercategorieën kunnen worden gehuisvest.


 


De spoorzone ligt tussen de kleine spoorbomen - Koninginneweg – Noorderweg, Liebergerweg - Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat. In 2030 is deze zone een samenhangend gebied met o.a. creatieve bedrijvigheid en onderwijs. In deze zone is een belangrijke ruimtelijke kwaliteitsslag gemaakt. De bereikbaarheid van de zone is sterk verbeterd.


Regionale aanpak

De woningmarkt functioneert regionaal. Beleid en uitvoering op het gebied van wonen zijn ontwikkeld in overleg met de gemeenten in de regio. Het regionale woningbouwprogramma en het actieprogramma wonen zijn gebaseerd op afspraken met de provincie Noord-Holland. Dit zijn afspraken over doelgroepen, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Als doelgroepen zijn benoemd jongeren, jonge gezinnen en ouderen die wonen met zorg aan huis combineren.


Hilversum is een werkgemeente voor de hele regio. Omgekeerd werken ook veel Hilversummers in de regio en daarbuiten. Alhoewel de arbeidsmarkt grotendeels regionaal functioneert, is het belangrijk dat veel werkgelegenheid lokaal gevestigd blijft. De lokale werkgelegenheid sluit aan op de samenstelling en opleiding van de lokale beroepsbevolking. Zowel voor de hoger opgeleiden, waarvan er veel in Hilversum wonen, als ook voor lager opgeleiden. Immers ruim de helft (in 2012 60%) van de bevolking heeft een opleiding op Mbo-niveau. Hierdoor kunnen veel mensen op de arbeidsmarkt meedoen. De samenstelling van de lokale bevolking zorgt voor voldoende werknemers voor de lokale bedrijven en in sectoren waarin schaarste dreigt, zoals de zorg. De media en de creatieve sector zorgen voor de meeste banen, gevolgd door de zorgsector.

 


Het fietsrondje Hilversum is in 2030 een begrip. Om dit fietsrondje te realiseren zijn de ontbrekende schakels aangelegd, te weten:

  • fietspad tussen Anna´s Hoeve en Monnikenberg inclusief veilige oversteek van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort gecombineerd met het te realiseren ecoduct;
  • fietspad tussen Huydecopersweg en Hoorneboegse heide inclusief fietstunnel onder de op- en afrit A27 en veilige oversteek spoorlijn Hilversum-Utrecht. Dit project is uitgevoerd als onderdeel van de reconstructie A27 in combinatie met de aanleg van een waterberging;
  • fietspad ten zuiden van Kerkelanden.

De groene buitengebieden worden gebruikt voor verschillende recreatieve doeleinden. In de buitengebieden liggen diverse sportvelden, volkstuinen, golfbanen, (dag-)campings en maneges. In 2030 zijn deze recreatieve gebruiksmogelijkheden behouden.

 

 

 

 


In 2030 zijn alle natuurgebieden rond Hilversum met elkaar verbonden. Rijk, provincie, gemeenten en natuurorganisaties hebben hier jaren hard aan gewerkt. Verschillende natuurverbindingen met grote en kleine faunapassages verbinden de natuur rond Hilversum. Alle ecoducten zijn geschikt voor edelherten en ander aanwezig wild.


Hilversum is in 2030 dé Mediastad van Nederland. De stad herbergt zowel publieke en commerciële omroepen als belangrijke spelers in de media- en entertainmentsector. Er is sprake van een nauwe samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen. Hilversum maakt net als Amsterdam, Utrecht en Almere onderdeel uit van de Noordvleugel. Deze steden hebben ieder een eigen profiel binnen de creatieve sector.

Het Media Park is in 2030 het boegbeeld voor Hilversum. De creatieve sector is echter overal in de stad aanwezig: in en rond het centrum, in woonwijken en op alle werklocaties. Panden met een sterke identiteit hebben hun functie behouden of een nieuwe gekregen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voormalige omroeppanden, fabrieken en scholen. Het duurzame gebruik schept vooral kansen voor startende ondernemingen en kleine bedrijven. Er is voldoende betaalbare bedrijfs- en kantoorruimte. Leegstand bevindt zich op frictieniveau: vraag en aanbod zijn in balans.


Evenementen

Met evenementen zoals het Media Park Jaarcongres en het internationaal ‘gamesconference Think, Design, Play’ profileert Hilversum zich als vestigingsplaats voor creatieve bedrijven. Dit gebeurt ook via websites, social media en advertorials in vakbladen. Daarnaast profileert Hilversum zich bij het grote publiek door middel van evenementen, zoals de Open Studio Dagen.


In 2030 kent Hilversum honderden kleinere en grotere mediabedrijven. Ze geven Hilversum een eigen identiteit en kleur. Hilversum heeft zichtbaar gemaakt wat het te bieden heeft voor zakelijke doelgroepen, bestuurlijke relaties en het brede publiek. Hierdoor is het oude imago van traditionele audiovisuele industrie met weinig innovatie afgeworpen. Ook het imago van een duf oud dorp met weinig culturele en sociale diversiteit is verdwenen. Hilversum is verjongd, beter bereikbaar en huisvest diverse hippe nieuwe mediabedrijven. Bijvoorbeeld Spil Games: het grootste onafhankelijke bedrijf op het gebied van online social gaming. Deze onderneming heeft in Hilversum een creatieve campus ontwikkeld. Oude en nieuwe media ontmoeten elkaar in Hilversum.


Kennis, onderwijs en onderzoek

Kennisontwikkeling en innovatie spelen een centrale rol in het versterken van het creatieve bedrijfsleven in Hilversum. De stad heeft een aantal gerenommeerde instituten dat zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek. Dit zijn ROC van Amsterdam (mbo), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Kunst, Media en Technologie (hbo), de Media Academie en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het verbinden van bedrijfsleven met onderwijs en onderzoek is noodzakelijk. Het zorgt voor een continue aanwas van goed opgeleid personeel en nieuwe technologie voor de ontwikkeling van producten en diensten. Zo draagt de faculteit Kunst, Media en Technologie (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) bij aan de productie van maatwerksoftware in Hilversum. Dat zijn bijvoorbeeld games, online marketing campagnes of beeldsoftware toepassingen in de zorg. 

Het kenniskluster is in 2030 verder versterkt door nieuwe opleidingen en door samenwerking met (technische) universiteiten en onderzoeksinstellingen als TNO en Beeld en Geluid. Hierdoor is een gemeenschappelijke onderzoekslocatie met een hoogwaardige, technologische experimenteerruimte ontstaan. Ook vinden evenementen plaats die voor kennisuitwisseling en toepassing van nieuwe technologie bij verschillende actoren en sectoren zorgen. Kansrijke vestigingslocaties voor de (nieuwe) onderwijsinstellingen zijn de werkgebieden rondom de stations gebleken, zoals bijvoorbeeld ArenaPark, Media Park en de Spoorzone.


Regionale betekenis

De binnenstad is de belangrijkste detailhandelslocatie van Hilversum. Samen met De Gijsbrecht is het een trekker voor regionaal publiek. Naast bezoekers uit Hilversum en de regio weten ook bezoekers (toeristen) van daarbuiten, Hilversum en omliggende regio steeds beter te waarderen. In en buiten het centrum zijn de overnachtingsmogelijkheden uitgebreid en zijn toeristische trekkers (media, monumenten, groen) met elkaar verbonden.

 


Regionale betekenis

Hilversum heeft in 2030 een bruisend stadscentrum door onder meer een aantrekkelijk cultureel aanbod. Het compacte centrum is de plek waar mensen winkelen, wonen, werken en uitgaan. Als centrumgemeente heeft Hilversum een breed aanbod van culturele voorzieningen van lokale en regionale betekenis. Het voorzieningenaanbod is mede afgestemd op de aanwezige culturele voorzieningen in de buurgemeenten en natuurlijk op de grote steden Amsterdam en Utrecht. In 2030 zijn die culturele voorzieningen toegevoegd die niet in Hilversum aanwezig waren of zich binnen acceptabel bereik bevonden. Omdat een groot theater als ’t Spant in Bussum ook voor de inwoners van Hilversums een functie vervult, heeft de stad zelf zo'n voorziening niet nodig.
 


In 2030 is Hilversum de Mediastad van Nederland met daarnaast een duidelijke zorgfunctie. Om de sectoren media, creatieve bedrijvigheid en zorg te versterken, is er een koppeling gemaakt tussen onderwijs en werkgelegenheid. Er is bijvoorbeeld een dependance van een hbo-v (verpleegkunde) opleiding in Hilversum gekomen. Daarnaast zijn er aanvullende mediaopleidingen bijgekomen op hbo-niveau en/of wo-niveau. Deze voorzieningen passen binnen Hilversum als centrumgemeente. Toekomstige werknemers krijgen hun opleiding in Hilversum.

De werkgebieden rondom de stations, zoals bijvoorbeeld ArenaPark, Media Park, Centrum, Monnikenberg en Spoorzone, zijn kansrijke vestigingslocaties voor (nieuwe) onderwijsinstellingen gebleken.

 


In 2030 is het stadscentrum van Hilversum een bruisend centrum. Het is aantrekkelijk voor de inwoners van de stad zelf, van ’t Gooi en daarbuiten. Het centrum is compact en kent een levendige mix van winkelen, wonen, werken, cultuur en uitgaan. Het centrum is dé ontmoetingsplek van de stad.

 

 

 

 


Bus

In 2030 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de vrijliggende busbaan tussen Hilversum en Huizen. Ook de aftakking via zorgpark Monnikenberg naar het ArenaPark is qua reizigersaantallen een succes. Sinds de voltooiing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi is voor het eerst sinds lange tijd weer een forse groei van het reizigersaantal in de bus waarneembaar. Het HOV rijdt niet meer op de vluchtstroken maar heeft aan de westkant van de A27 een eigen vrijliggende busbaan. Vanwege de ontwikkeling van Almere-Oost is de HOV verlengd naar zowel Almere als Utrecht. Het succes van het HOV geeft in 2030 aanleiding om de plannen voor de verrailing van het HOV-tracé nader uit te werken.

Klik hier voor méér informatie over het project HOV.

 


Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. In de afgelopen jaren zijn diverse investeringen in mobiliteit gedaan.

Trein

In 2030 zijn de voorbereidingen voor station Zorgpark in volle gang. Dit station krijgt een functie voor zowel werknemers vanuit de Mussenstraat / Monnikenberg als voor bewoners uit Hilversum-Oost. De perrons van station Sportpark zijn ter hoogte van het ROC tegenover elkaar gelegd. Via een voetgangerstunnel zijn beide perrons verbonden. De verkeersveiligheid op het kruispunt spoor – Soestdijkerstraatweg is hierdoor sterk verbeterd. De reizigersaantallen op de stations Media Park, Sportpark en Centraal zitten in 2030 nog steeds in de lift. In alle richtingen rijden minimaal 8 treinen per uur.
 


In 2030 heeft Hilversum naast media een sterke positie op het gebied van zorg. Met de toenemende vergrijzing is de behoefte aan zorg toegenomen. Daarbij is bereikbaarheid van zorg belangrijk. De aanwezigheid van regionale zorgvoorzieningen, zoals een ziekenhuis, zorgt voor goed bereikbare voorzieningen voor de inwoners van Hilversum. Daarnaast versterken regionale zorgvoorzieningen de centrumfunctie van de stad.

Monnikenberg

Hilversum concentreert de regionale zorgvoorzieningen op en rond bestaande voorzieningen. De ziekenhuislocatie/Heideheuvel biedt ruimte voor een hoogwaardige locatie voor zorgfuncties. In 2030 is op deze locatie zorgpak Monnikenberg gerealiseerd. Een bovenregionaal zorgpark met veel verschillende functies. Het zorgpark is er voor de inwoners van Hilversum, maar ook voor de inwoners van de regio.

Klik hier voor méér informatie over de Monnikenberg.
 


Hilversum onderscheidt zich nog altijd op (inter-)nationaal niveau als de stad van jonge monumenten en stedenbouw. Naast de drie Rijksbeschermde Stads- en Dorpsgezichten (Noordwestelijk Villagebied en de tuinstadontwikkelingen in Zuid en Oost), staan er veel topmonumenten. Voorbeelden hiervan zijn het raadhuis, Zonnestraal (werelderfgoed), de voormalige omroepgebouwen, de Vituskerk en Gooiland en de belangrijke delen van het oeuvre van W.M. Dudok.

Hilversum heeft in 2030 ongeveer duizend beschermde monumenten. Er zijn nu ook panden en ensembles uit recente periodes op de gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Beeld en Geluid, Commissariaat voor de Media, Nike European Headquarters, De Vorstin en het Filmtheater. Daarnaast wordt Hilversum omgeven door beschermde cultuurlandschappen en aardkundige monumenten.