Duurzaamheid

Het onderwerp Duurzaamheid komt op verschillende plaatsen in de structuurvisie voor. Hieronder vindt u een verzameling van alle teksten die met dit onderwerp te maken hebben.

Bron: RTi Hilversum
Wandelmeent (360° foto)
Bron: Dick Schippers

Alles over duurzaamheid


In het plangebied zijn in 2030 drie woonbuurten gerealiseerd. Alle woningen liggen in een parkachtige omgeving. Ze zijn bijzonder vormgegeven en van hoge architectonische kwaliteit.  Duurzaamheid is voor alle gebouwen op het park een belangrijk aspect.

Het zorgpark is met het openbaar vervoer (HOV) goed en snel bereikbaar. De voorbereidingen voor een nieuw station Zorgpark zijn in 2030 volle gang.

 


Stedenbouw

De groene compus staat nog steeds symbool voor het werken in het groene Hilversum en dus ook hier in het ArenaPark. De referentie aan de voormalige drafbaan in de vorm van een 'running track' is nog steeds aanwezig. Door het nieuwe werken is, in afwijking van het Masterplan, ook een aantal kleinschalige volumes gebouwd. In navolging van de Nike-Campus zijn bij alle gebouwen veel duurzaamheidsaspecten toegepast. Dit gebied aan de rand van de stad blijft door de zichtlijnen op de monumentale Dudoktribune en de toren van de Vituskerk zichtbaar ruimtelijke verbonden met Hilversum.

Klik hier voor meer informatie over het ArenaPark

 


In 2030 is Anna’s Hoeve de duurzame woonwijk van Hilversum. De wijk vormt de groene overgang tussen stad en landschap. De mix aan woontypen, de omliggende natuurgebieden en het duurzame karakter van de wijk maken Anna’s Hoeve tot een zeer gewilde woonwijk.


Mobiliteit

In 2030 zijn alle woonstraten duurzaam veilig ingericht. De inrichting van deze woonstraten zorgt ervoor dat er gemiddeld 30 km/h wordt gereden.


Duurzame woningen

De bestaande woningvoorraad is in 2030 sterk verduurzaamd. Er zijn tientallen lokale energie-initiatieven ontstaan waarbij bewoners en bedrijven gezamenlijk schone energie opwekken en verbruiken.

Naast energiebesparende maatregelen zijn er maatregelen genomen die de toegankelijkheid van woningen vergroten. Sloop/nieuwbouw komt pas aan de orde, indien de woningen niet meer geschikt te maken zijn voor de woonfunctie, of slechts tegen onaanvaardbaar hoge kosten. Vooralsnog is hiervan alleen sprake bij de vernieuwing van aan zorg gerelateerd vastgoed.


Hilversum is in 2030 dé Mediastad van Nederland. De stad herbergt zowel publieke en commerciële omroepen als belangrijke spelers in de media- en entertainmentsector. Er is sprake van een nauwe samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen. Hilversum maakt net als Amsterdam, Utrecht en Almere onderdeel uit van de Noordvleugel. Deze steden hebben ieder een eigen profiel binnen de creatieve sector.

Het Media Park is in 2030 het boegbeeld voor Hilversum. De creatieve sector is echter overal in de stad aanwezig: in en rond het centrum, in woonwijken en op alle werklocaties. Panden met een sterke identiteit hebben hun functie behouden of een nieuwe gekregen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voormalige omroeppanden, fabrieken en scholen. Het duurzame gebruik schept vooral kansen voor startende ondernemingen en kleine bedrijven. Er is voldoende betaalbare bedrijfs- en kantoorruimte. Leegstand bevindt zich op frictieniveau: vraag en aanbod zijn in balans.


In 2030 is Hilversum de centrumgemeente van het Gooi met een aantrekkelijk bruisend stadscentrum. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. In het centrum is een breed aanbod aan winkels, een levendige warenmarkt, evenementen en een gezellig horeca- en cultureel aanbod te vinden. Dit bruisende centrum is aantrekkelijk voor alle inwoners van Hilversum. Maar het is ook een trekker voor mensen uit omliggende gemeenten en toeristen. De pleinen in het centrum en de parken daaromheen zijn levendige plekken, die uitnodigen voor ontmoeting en verblijf.


 


Detailhandel

De binnenstad is de belangrijkste detailhandelslocatie van Hilversum. Samen met De Gijsbrecht is het een trekker voor regionaal publiek. De andere winkelgebieden in Hilversum hebben (grotendeels) lokale betekenis. Deze locaties zijn belangrijk voor buurt en wijk en voorzien in dagelijkse boodschappen. De binnenstad is compact met een breed aanbod aan winkels. Juist dit uiteenlopend aanbod maakt Hilversum uniek in de regio. Het centrum kent verschillende deelgebieden met een eigen karakter en sfeer. De Schoutenstraat, Wagenmakersplein en ´s-Gravelandseweg met specialistisch aanbod, luxere detailhandel en horeca. De Kerkstraat, Hilvertshof en Gooische Brink als het mekka voor de massa, met grotere winkelketens. En de Leeuwenstraat met z’n alternatieve detailhandelssegment. Tenslotte bevindt zich in de Bussumerstraat specialistische detailhandel met nadruk op groen en duurzaamheid.

Er zijn geen nieuwe winkelstraten toegevoegd aan het oude centrum. In het compacte centrum wordt de ruimte boven winkels wel beter gebruikt. Boven winkels mag alles. Dit betekent ruimte voor aanvullende functies in de binnenstad. Wonen, werken, eten, drinken, overnachten en uitgaan in de binnenstad. Het karakter van voormalige aanloopstraten als de Havenstraat is veranderd van winkelstraten naar gemengde gebieden met ruimte voor onder andere de creatieve sector.


Verbindingen

In 2030 zorgen culturele voorzieningen voor een verbinding tussen media, creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het aanbod aan culturele voorzieningen is belangrijk voor creatieve bedrijven, die zich in Hilversum willen vestigen. De culturele voorzieningen bevinden zich verspreid over de stad. Er wordt samengewerkt op het gebied van programmering. Dit is belangrijker dan ruimtelijke clustering. De schaal van de stad is immers relatief klein. Belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Er worden kansen benut op het gebied van gezamenlijke duurzame huisvesting, bijvoorbeeld door gebruik van panden die leeg komen.
 


Het centrum kent verschillende deelgebieden met elk een eigen sfeer en karakter

 • Kerkbrink en omgeving (Schoutenstraat, Keiplein en ’s-Gravelandseweg)
  Heeft de sfeer van het oude dorp met accent op specialistisch en chiquere winkel- en horeca aanbod;
 • Kerkstraat (inclusief Gooische Brink en Hilvertshof)
  Heeft een grootschalig regulier winkelaanbod, het zogenaamde mekka voor de massa. Deze zone kent een intensief gebruik met verschillende functies boven de winkels.
 • Groest-Noord en Langgewenst
  Heeft een uitgaans- en verblijfsfunctie met horeca, warenmarkt, bioscoop, filmtheater en evenementen.
 • Leeuwenstraat
  In deze looproute van en naar het station ligt het accent op kleinschalig en alternatief winkelaanbod.
 • Bussumerstraat, Wagenparkersplein en Noordse Bosje
  In deze straten bevindt zich specialistische detailhandel en enige horeca met nadruk op groen en duurzaam.

De transformatie van aanloopstraten, zoals Havenstraat en Koninginneweg, is doorgezet. De vroegere detailhandelsfunctie is in deze straten veelal vervangen door woon(werk) functies.

Het centrum functioneert goed. Het is compact en er zijn aan meerdere kanten trekkers of bronpunten gevestigd. Hierdoor ontstaat de benodigde spanning. Het Langgewenst en de Kerkbrink (met Gooische Brink) zijn, naast het Hilvertshof, de belangrijke bronpunten van het winkelgebied.


Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. In de afgelopen jaren zijn diverse investeringen in mobiliteit gedaan.

Trein

In 2030 zijn de voorbereidingen voor station Zorgpark in volle gang. Dit station krijgt een functie voor zowel werknemers vanuit de Mussenstraat / Monnikenberg als voor bewoners uit Hilversum-Oost. De perrons van station Sportpark zijn ter hoogte van het ROC tegenover elkaar gelegd. Via een voetgangerstunnel zijn beide perrons verbonden. De verkeersveiligheid op het kruispunt spoor – Soestdijkerstraatweg is hierdoor sterk verbeterd. De reizigersaantallen op de stations Media Park, Sportpark en Centraal zitten in 2030 nog steeds in de lift. In alle richtingen rijden minimaal 8 treinen per uur.
 


Bus

In 2030 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de vrijliggende busbaan tussen Hilversum en Huizen. Ook de aftakking via zorgpark Monnikenberg naar het ArenaPark is qua reizigersaantallen een succes. Sinds de voltooiing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi is voor het eerst sinds lange tijd weer een forse groei van het reizigersaantal in de bus waarneembaar. Het HOV rijdt niet meer op de vluchtstroken maar heeft aan de westkant van de A27 een eigen vrijliggende busbaan. Vanwege de ontwikkeling van Almere-Oost is de HOV verlengd naar zowel Almere als Utrecht. Het succes van het HOV geeft in 2030 aanleiding om de plannen voor de verrailing van het HOV-tracé nader uit te werken.

Klik hier voor méér informatie over het project HOV.

 


Mobiliteitsmanagement

In 2030 verwijzen alle grote bedrijven hun bezoekers en medewerkers naar het beste vervoersalternatief. Bijvoorbeeld via een app of een website adviseren zij de beste fiets-, bus-, trein- of autoroute.

Klik hier voor meer informatie over mobiliteitsmanagement Media Park
en  hier voor mobiliteitsmanagement ArenaPark.

 

 


Transferia en stimuleren alternatieve vervoerswijzen

In 2030 hebben de provincies Utrecht en Noord-Holland diverse transferia op knooppunten van rijkswegen en openbaar vervoer gerealiseerd. Veel Hilversumse werknemers en bezoekers maken gebruik van transferia in de regio. Deze transferia liggen bij knooppunten van openbaar vervoer, zoals de Blaricumse carpoolstrook waar het HOV stopt. Een groot aantal oplaadpunten van elektriciteit en/of alternatieve brandstoffen hebben er in 2030 voor gezorgd dat het gemotoriseerde verkeer zich schoon en geruisloos over de hoofdwegen verplaatsen. De lucht- en geluidskwaliteit is daarom overal goed.
 


In 2030 heeft Hilversum drie rijksbeschermde Stads- en Dorpsgezichten: het Noordwestelijk Villagebied en de tuinstadontwikkelingen Zuid en Oost. De van oudsher bijzondere kwaliteiten van deze gebieden, zowel qua stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie, openbare ruimte als groen, zijn met regelingen beschermd gebleven. Nieuwe bebouwing heeft hier dan ook nauwelijks plaatsgevonden. Nieuwe functies waren hier uitsluitend mogelijk binnen de voor deze gebieden opgestelde strenge richtlijnen. Wel is flexibel ingespeeld op actuele ontwikkelingen, zoals duurzaamheidsaspecten (onder meer zonnecellen, windenergie, dubbel glas, (geluids-)isolatie). Deze beschermde gezichten vormen belangrijke ensembles in de stad, met hun specifieke karakteristieken.

In deze beschermde gezichten ligt de nadruk op:

 • bescherming van de stedenbouwkundige structuren;
 • de eenheid in het stedenbouwkundig beeld;
 • de combinatie van gebouw en (openbare) ruimte.

Duurzaam gebruik is een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van monumenten. Duurzaam gebruik heeft zowel een functionele als een economische betekenis, oftewel geschikt voor de gebruiksfunctie, gewaardeerd en betaalbaar voor de gebruiker. Trots en zorg zijn sleutelbegrippen. Monumenten die niet meer voldeden aan de gebruikseisen zijn aangepast om ze daarmee (weer) voor duurzaam gebruik geschikt te maken. Denk daarbij aan eisen vanuit woonhygiëne of energiebesparing.

Monumenten die niet meer duurzaam geschikt gemaakt konden worden of waarvan de gebruiksfunctie verloren was gegaan, zijn op andere te gebruiken functies onderzocht. Ook hierbij moest sprake zijn van een duurzaam gebruik. De mogelijkheden voor herbestemming van monumenten zijn vergroot door bouwkundige aanpassingen toe te staan en/of wijzigingen van de bestemming. De gemeente Hilversum heeft zich pro-actief opgesteld. De gemeente denkt mee in het oplossen van knelpunten die ontstaan bij stringente toepassing van specifieke, sectorale eisen. Hilversum kent vele bijzondere voorbeelden van succesvolle herbestemming van panden:

 • zout- en zandbunker (Rifwachter aquarium en Parc paviljoen Oude Haven);
 • omroepgebouwen (muziekcentrum/UBF, NCRV/538);
 • Melkfabriek (scholen, woningen, kantoren);
 • gemeentewerf Mussenstraat (Spil Games);
 • Josephkerk (woningen);
 • diverse scholen en andere gebouwen (met woningen of creatieve bedrijven).

Indien herbestemming niet haalbaar bleek, en langdurige leegstand en verval dreigde, is sloop/nieuwbouw overwogen. De architectuur van de nieuwbouw refereert zo mogelijk aan de oorspronkelijk bebouwing. Ook kan sprake zijn van eigentijdse herbouw. Prioriteit wordt gelegd bij behoud van de rijksmonumenten. Van de gemeentelijke monumenten kan de gemeente immers zelf een integrale afweging maken.

Klik hier voor meer informatie over monumenten.