Bereikbaarheid

Het onderwerp Bereikbaarheid komt op verschillende plaatsen in de structuurvisie naar voren. Hieronder vindt u een verzameling van alle teksten die met dit onderwerp te maken hebben.

Bron: RTi Hilversum


Alles over bereikbaarheid


Parkeren

Door toenemend autobezit zijn in bestaande (woon-)wijken problemen ontstaan met parkeren in de openbare ruimte. Om deze parkeerproblemen op te lossen, is in 2030 in heel Hilversum parkeren op maaiveld gereguleerd. Voor elke woning is gemiddeld één parkeerplaats op de openbare weg beschikbaar. Met uitzondering van enkele villagebieden en bedrijventerreinen. Regulering gebeurt via een systeem van betaald parkeren in combinatie met vergunningen. In het centrum is beduidend minder parkeerruimte op maaiveld aanwezig. Hier zijn voldoende parkeergarages aanwezig.


Mobiliteit

In 2030 zijn alle woonstraten duurzaam veilig ingericht. De inrichting van deze woonstraten zorgt ervoor dat er gemiddeld 30 km/h wordt gereden.


Hilversum is een werkgemeente voor de hele regio. Omgekeerd werken ook veel Hilversummers in de regio en daarbuiten. Alhoewel de arbeidsmarkt grotendeels regionaal functioneert, is het belangrijk dat veel werkgelegenheid lokaal gevestigd blijft. De lokale werkgelegenheid sluit aan op de samenstelling en opleiding van de lokale beroepsbevolking. Zowel voor de hoger opgeleiden, waarvan er veel in Hilversum wonen, als ook voor lager opgeleiden. Immers ruim de helft (in 2012 60%) van de bevolking heeft een opleiding op Mbo-niveau. Hierdoor kunnen veel mensen op de arbeidsmarkt meedoen. De samenstelling van de lokale bevolking zorgt voor voldoende werknemers voor de lokale bedrijven en in sectoren waarin schaarste dreigt, zoals de zorg. De media en de creatieve sector zorgen voor de meeste banen, gevolgd door de zorgsector.

 


De toegankelijkheid en bereikbaarheid van omliggende natuurgebieden is verbeterd. Fietsers maken veelvuldig gebruik van het fietspad ´Rondje Hilversum´. Hiermee is dit fietspad in de natuur rondom Hilversum een populaire fietsroutes geworden. Vanuit de woonwijken zijn directe en veilige fiets- en wandelroutes naar de omliggende natuur aangelegd. Hilversummers beleven de natuur optimaal omdat praktisch alle gebieden voorzien zijn van fiets-, voet- of ruiterpaden. Het beter beleefbaar en bereikbaar zijn van de natuur draagt bij aan een groter draagvlak voor bescherming van deze gebieden.


Bereikbaarheid

De digitale bereikbaarheid is uitstekend: glasvezel is voor inwoners en bedrijven beschikbaar in heel Hilversum. Daarmee loopt Hilversum voor op een groot deel van Nederland. Via glasvezel is het Media Park verbonden met alle belangrijke studio´s en uitzendlocaties in Nederland en met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), één van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dit gegeven is benut ter versterking van het imago op het gebied van bereikbaarheid. Qua bereikbaarheid geldt dat fysieke en digitale bereikbaarheid van even groot belang zijn voor de creatieve sector. In 2030 is de fysieke bereikbaarheid van Hilversum per fiets, trein, bus en auto uitstekend. Ook het negatieve imago van de bereikbaarheid is veranderd in een positief beeld.


Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en een HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum. Het autoverkeer gaat via de buitenring naar de snelwegen A1 en A27. Diverse transferia in de regio, bijvoorbeeld bij de carpoolplek Blaricum, worden veelvuldig gebruikt door bezoekers/werknemers van Hilversum. Alle regiogemeenten hebben hun hoofdwegen opgewaardeerd. Hierdoor rijdt er minder doorgaand verkeer door Hilversum. Niet alleen de feitelijke bereikbaarheid van Hilversum is verbeterd. Ook het negatieve imago is veranderd in een positief beeld.

 


Parkeren

In en rond het centrum zijn voldoende openbare parkeergarages en veel fietsenstallingen: in de Stationsstraat, bij de markt, Groest-Zuid, Kerkbrink, Koornstraat, Zeedijk, Noordse Bosje, Wagenmakersplein en Stationsplein. Er zijn op meerdere plekken elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen.

Bij herbestemming en herontwikkeling van locaties in het centrum is de verplichting vervallen om altijd parkeerplaatsen op de locatie zelf te maken. De parkeergarages in het centrum worden behalve voor bezoekers ook voor werknemers- en bewonersparkeren gebruikt

 

 

 


Goed bereikbaar

Gelijktijdig met het intensiveren van functies, vooral aan de oostzijde van het centrum, is ook de wegenstructuur aangepast. De centrumring-oost (Emmastraat, Schapenkamp en Koninginneweg) is in 2030 weer tweerichtingsverkeer geworden. Daarnaast is de centrumring om het Langgewenst heen gelegd. De Stationsstraat is autovrij en biedt tegenwoordig meer ruimte voor fietsparkeren. De Groest loopt door in het Langgewenst zonder oversteek.

Door deze aanpassing van de centrumring-oost is het sluipverkeer in Over ’t Spoor (kleine spoorbomen – Noorderweg – Oosterspoorplein – Kleine Drift) verdwenen. Het knelpunt bij de kleine spoorbomen is opgelost. Hierdoor is de relatie tussen het centrum en Over 't Spoor verbeterd.

Ook is er een heldere en mooie rechtstreekse entree van het centrum ontstaan vanaf de zuidzijde van Hilversum. Het Gooilandplein functioneert hierbij als stadsentree. Bijkomend voordeel is dat veel verkeer vanuit het zuiden nu via Emmastraat/Groest-Zuid het centrum van Hilversum bereikt in plaats van een route over het kruispunt Schapenkamp/Prins Bernhardstraat.

Het afgesloten kernwinkelgebied in het centrum (van Herenstraat tot en met Langgewenst en vanaf Station tot en met de Kerkbrink) is voetgangersdomein zonder fietsers, gemotoriseerd verkeer, scooters, parkeerplaatsen, laden- en lossen en fietsklemmen. Fietsers parkeren in de nieuwe klemmen op de Stationsstraat en/of de Groest-Zuid. Auto’s parkeren in één van de parkeergarages in en rondom het centrum.
 


Hilversum is in 2030 goed bereikbaar. In de afgelopen jaren zijn diverse investeringen in mobiliteit gedaan.

Trein

In 2030 zijn de voorbereidingen voor station Zorgpark in volle gang. Dit station krijgt een functie voor zowel werknemers vanuit de Mussenstraat / Monnikenberg als voor bewoners uit Hilversum-Oost. De perrons van station Sportpark zijn ter hoogte van het ROC tegenover elkaar gelegd. Via een voetgangerstunnel zijn beide perrons verbonden. De verkeersveiligheid op het kruispunt spoor – Soestdijkerstraatweg is hierdoor sterk verbeterd. De reizigersaantallen op de stations Media Park, Sportpark en Centraal zitten in 2030 nog steeds in de lift. In alle richtingen rijden minimaal 8 treinen per uur.
 


Hoofdwegen

Rijkswaterstaat heeft in 2030 alle omliggende rijkswegen voorzien van spitsstroken. De verbreding van de A27 en de A1 heeft direct geresulteerd in een afname van sluipverkeer op Hilversums grondgebied. De hoeveelheid autoverkeer op de Utrechtseweg is hierdoor bijna gehalveerd. Het HOV-project heeft er voor gezorgd dat er fors minder busverkeer over het Hilversums hoofdwegennet rijdt. Alle regiogemeenten hebben hun hoofdwegen opgewaardeerd en bijvoorbeeld de route van de Noodweg naar de A27 geoptimaliseerd. Dit heeft er voor gezorgd dat er minder doorgaand verkeer op de Hilversumse wegen rijdt. Met name de ring Zuid (Diependaalselaan) profiteert van dit verminderde aanbod van verkeer. Middels het systeem van dynamisch verkeersmanagement worden er sinds 2015 niet meer voertuigen op de Hilversumse buitenring toegelaten dan de buitenring kan verwerken. Het nieuwe werken heeft er ook voor gezorgd dat de druk tijdens de spitsen is afgenomen. Hier staat tegenover dat de druk op de hoofdwegen in de dalperioden is toegenomen. Door alle bovengenoemde ontwikkelingen functioneren de maatregelen zoals gerealiseerd in het kader van het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. nog steeds voldoende. Slechts op enkele locaties zijn kleine aanpassingen nodig geweest, zoals het plaatsen van oversteeklichten op diverse voorrangspleintjes, waardoor de doorstroming op het hoofdwegennet blijft gewaarborgd.

Klik hier voor meer informatie over het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o.

Klik hier voor meer informatie over het tracébesluit A1/A27.
 


Transferia en stimuleren alternatieve vervoerswijzen

In 2030 hebben de provincies Utrecht en Noord-Holland diverse transferia op knooppunten van rijkswegen en openbaar vervoer gerealiseerd. Veel Hilversumse werknemers en bezoekers maken gebruik van transferia in de regio. Deze transferia liggen bij knooppunten van openbaar vervoer, zoals de Blaricumse carpoolstrook waar het HOV stopt. Een groot aantal oplaadpunten van elektriciteit en/of alternatieve brandstoffen hebben er in 2030 voor gezorgd dat het gemotoriseerde verkeer zich schoon en geruisloos over de hoofdwegen verplaatsen. De lucht- en geluidskwaliteit is daarom overal goed.
 


Mobiliteitsmanagement

In 2030 verwijzen alle grote bedrijven hun bezoekers en medewerkers naar het beste vervoersalternatief. Bijvoorbeeld via een app of een website adviseren zij de beste fiets-, bus-, trein- of autoroute.

Klik hier voor meer informatie over mobiliteitsmanagement Media Park
en  hier voor mobiliteitsmanagement ArenaPark.

 

 


Bus

In 2030 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de vrijliggende busbaan tussen Hilversum en Huizen. Ook de aftakking via zorgpark Monnikenberg naar het ArenaPark is qua reizigersaantallen een succes. Sinds de voltooiing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi is voor het eerst sinds lange tijd weer een forse groei van het reizigersaantal in de bus waarneembaar. Het HOV rijdt niet meer op de vluchtstroken maar heeft aan de westkant van de A27 een eigen vrijliggende busbaan. Vanwege de ontwikkeling van Almere-Oost is de HOV verlengd naar zowel Almere als Utrecht. Het succes van het HOV geeft in 2030 aanleiding om de plannen voor de verrailing van het HOV-tracé nader uit te werken.

Klik hier voor méér informatie over het project HOV.