Lagen

Groen buitengebied

Bron: gemeente Hilversum
Zuiderheide (360° foto)
Bron: Dick Schippers

De ligging van Hilversum in het groen is in 2030 een van de belangrijkste kwaliteiten. Als een groene jas liggen de natuurgebieden rond Hilversum. De kostbare natuur is beschermd. Alle omliggende natuurgebieden zijn overgedragen aan natuurorganisaties. Deze natuurgebieden hebben de status van Nationaal Park (de Gooise Heuvelrug).

 

De natuur rondom Hilversum is in 2030 uitgebreid. Bij herontwikkeling van de dynamische gebieden in het buitengebied zijn delen daarvan aan de natuur teruggegeven als dat wenselijk en mogelijk was, zoals in het plangebied Monnikenberg.

In een beperkt aantal gevallen zijn andere gebruiksfuncties in het buitengebied gecontinueerd, zoals agrarisch gebruik of verspreide bebouwing (bijvoorbeeld de Egelshoek). Eventuele functiewijzigingen gaan niet ten koste van de natuur. Evenmin is sprake van verdergaande verstedelijking.


De toegankelijkheid en bereikbaarheid van omliggende natuurgebieden is verbeterd. Fietsers maken veelvuldig gebruik van het fietspad ´Rondje Hilversum´. Hiermee is dit fietspad in de natuur rondom Hilversum een populaire fietsroutes geworden. Vanuit de woonwijken zijn directe en veilige fiets- en wandelroutes naar de omliggende natuur aangelegd. Hilversummers beleven de natuur optimaal omdat praktisch alle gebieden voorzien zijn van fiets-, voet- of ruiterpaden. Het beter beleefbaar en bereikbaar zijn van de natuur draagt bij aan een groter draagvlak voor bescherming van deze gebieden.

Er is winst geboekt op het gebied van de ecologie. De soortendiversiteit is vergroot.  Doordat de natuurgebieden met elkaar verbonden zijn, hebben dieren een groot leefgebied gekregen. Hierdoor is inteelt tegengegaan en de kans op het overleven van kleine populaties vergroot.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart buitengebied.