Uitvoeringsprincipes


Bij de Structuurvisie Hilversum 2030 hoort een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is als het ware een prioriteitenlijst van toekomstige projecten. Het is daarmee tevens een strategische agenda voor de toekomst van onze gemeente.

Om de ambities van de structuurvisie te realiseren, is een aantal uitvoeringsprincipes geformuleerd.

Ja, tenzij…

Het is onmogelijk en ongewenst om in 2013 te bepalen welke functie op welke locatie in 2030 moet zijn gevestigd. Het gaat erom de gewenste richting aan te geven van en open te staan voor ontwikkelingen. Flexibiliteit betekent dat bij voorbaat wordt gezegd dat alles overal moet kunnen. De ruimtelijke kaders, in de vorm van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, worden de komende jaren verruimd om de noodzakelijke flexilibiteit mogelijk te maken. Hilversum wil meebewegen en toch koersvast zijn, daar gaat het om. De grondhouding is ´ja, tenzij´. Hilversum werkt constructief mee aan initiatieven vanuit de samenleving. Tenzij bijvoorbeeld zwaarwegende maatschappelijke belangen en/of te verwachten hinder voor bewoners zich hier tegen verzet. Hilversum wil flexibel zijn en energie steken in oplossingen.
 


Ontwikkelend beheren

Hilversum kent een beperkt aantal ontwikkelingslocaties. Grootschalige functiewijzigingen zijn incidenteel aan de orde. Om veroudering tegen te gaan en om in te spelen op nieuwe maatschappelijke vragen en ontwikkelingen, is voortdurend vernieuwing nodig. Beheer dat alleen gericht is op instandhouding, is onvoldoende. Ontwikkelend beheren is een duurzame manier van stedelijke vernieuwing. Hierbij zijn (vaak kleinschalige) ontwikkelingen en beheermaatregelen organisatorisch en financieel in één proces ondergebracht. Deze aanpak maakt het mogelijk op ontwikkelingen in de samenleving te reageren en anticiperen. In tijden van economische onzekerheden is deze flexibiliteit noodzakelijk.
 


Regierol

De gemeente wil regie voeren op ruimtelijke inrichting. Bij openbare ruimte en een aantal openbare gebouwen is de gemeente rechtstreeks opdrachtgever. In andere gevallen, zoals woningen, winkels, bedrijven of kantoren, verloopt de regie indirect en voorwaardenscheppend. Hilversum pakt de regierol op door:

  • te handelen vanuit de positieve grondhouding ´ja, tenzij´;
  • andere partijen als gelijkwaardig aan de gemeente te behandelen;
  • aan de slag te gaan zonder de uitkomst in detail te kennen, of vast te leggen;
  • tijd en energie te steken in het opbouwen van goede relaties met burgers en private partijen;
  • waar nodig duidelijk te zijn in kaders en snel te reageren;
  • goede afspraken te maken tussen raad, college en ambtelijke organisatie;
  • het bevorderen van een ondernemende cultuur;
  • het juridisch instrumentarium, zoals de omgevingsvergunning, voorwaardenscheppend in te zetten.