De Spoorzone

Bron: Spil Games

De spoorzone ligt tussen de kleine spoorbomen - Koninginneweg – Noorderweg, Liebergerweg - Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat. In 2030 is deze zone een samenhangend gebied met o.a. creatieve bedrijvigheid en onderwijs. In deze zone is een belangrijke ruimtelijke kwaliteitsslag gemaakt. De bereikbaarheid van de zone is sterk verbeterd.

Functies

In de spoorzone ligt het accent op (creatieve) bedrijvigheid en onderwijs in combinatie met nieuwe woon-werk functies en groen. Er is ruimte voor nieuwe woon-werkfuncties, groen, ateliers, werkplaatsen en bedrijfsruimte. Talent kan zich hier ontplooien en wordt behouden als potentiële werknemers in de creatieve sector en de zorgsector.

Klik hier voor meer informatie over de relatie van de creatieve sector met andere beleidsvelden.


Stedenbouw

In samenhang met de komst van de HOV-lijn ontstonden er kansen om deze verouderde bedrijventerreinen langs het spoor beter te ontsluiten, te herstructureren en (deels) te transformeren. De kwaliteit en leefbaarheid in de aangrenzende woonwijken is verbeterd door de afname van het bedrijfsgerichte verkeer door deze wijken.

De stedenbouwkundige en architectonische uitstraling van dit gebied is in 2030 sterk verbeterd. Dit komt onder andere door de nieuwe bebouwing ook te richten op het spoor. Wie met de trein Hilversum binnen komt, ziet nu ook de aantrekkelijke stad met nieuwe bebouwing in het groen.

 


 


Mussenstraat

Het bedrijventerrein Mussenstraat heeft in 2030 het imago van het ‘Media Nest’. Hier bevindt zich gaming-industrie, overige creatieve bedrijvigheid en ondersteunende functies (denk aan wonen, horeca). Het terrein is een mix van oude industriële panden en nieuwbouw. De nieuwbouw is geïnspireerd op de aanwezige oude industriële complexen. Het gebied is zichtbaar en bereikbaar vanaf het spoor en vanuit de omliggende woonwijken.  
 

 


Koninginneweg

Na het verleggen van de centrumring (rondom het Langgewenst ) is er nieuwe bebouwing gekomen langs de Koninginneweg.  Deze bebouwing richt zich op zowel de nieuwe centrumring als op het spoor. Hierdoor zijn er geen zichtbare achterkanten meer.

Klik hier voor meer informatie over het centrum.


 

 


Bedrijventerrein Noorderweg

Het  bedrijventerrein Noorderweg is in 2030 geherstructureerd. Hier bevindt zich nu een mix van (creatieve) bedrijvigheid en woonfuncties. Langs de Noorderweg is nieuwe (woon-)bebouwing gerealiseerd. De uitstraling van dit gebied is hiermee sterk verbeterd.
 

 

 

 


Bereikbaarheid

Met de komst van de HOV-baan langs het spoor en de realisatie van de tunnel in de Oosterengweg, zijn nieuwe ontsluitingswegen langs het spoor aangelegd. De bedrijventerreinen Oude Amersfoortseweg en Liebergerweg zijn hierdoor in 2030 beter bereikbaar. De omliggende woonbuurten hebben hierdoor geen last meer van bedrijfsverkeer. Langs deze nieuwe ontsluitingswegen is nieuwe bedrijfsbebouwing gerealiseerd. Parallel aan de nieuwe ontsluitingswegen zijn goede fiets- en wandelroutes gemaakt.  Dit zorgt voor korte verbindingen tussen het Media Park en het centrum, het centrum en de Mussenstraat en het centrum en het ArenaPark.
 

 

 


Groen

In 2030 oogt de spoorzone groen. Het aanwezige groen vervult een belangrijke functie voor omliggende wijken. Vanuit deze woonwijken is het groen in de spoorzone goed bereikbaar.

Met de nieuwe ontwikkelingen in deze zone langs het spoor presenteert Hilversum zich als woon-, werk- en Mediastad in het groen.